PRIVATUMO POLITIKA

Atnaujinta: 2021 m. lapkričio 25 d.

UAB "Current auto" (toliau – Įmonė) yra Jūsų pateiktų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Įmonėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Ši Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę https://www.current.lt/ pateikiate mums savo asmens duomenis.

Šioje Privatumo politikoje mes aprašome, kaip tvarkome Jūsų duomenis, kai naudojatės mūsų internetine svetaine. Naudodamiesi internetine svetaine, Jūs sutinkate su informacijos rinkimu ir naudojimu laikantis šioje Privatumo politikoje nustatytomis taisyklėmis.

Atkreipkite dėmesį, kad ši Privatumo politika taikoma tik šiai internetinei svetainei. Šioje internetinėje svetainėje gali būti nuorodų į kitas mūsų nenaudojamas ar nekontroliuojamas internetines svetaines. Tokios nuorodos nereiškia, kad patvirtiname ar peržiūrėjome tokias trečiųjų šalių internetines svetaines.

Ši Privatumo politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

 1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);
 2. Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
 3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ);
 4. Kitais taikomais teisės aktais, kiek tai susiję su Jūsų asmens duomenų tvarkymu šioje Politikoje nustatytais tikslais.

Tvarkydama asmens duomenis Įmonė vadovaujasi BDAR, ADTAĮ, ERĮ, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

I. Informacija apie Įmonę:
UAB "Current auto"
Juridinio asmens kodas: 305850767
Adresas: Perkūnkiemio g. 5, Vilnius
El. paštas: [email protected]

II. Informacija apie Įmonės duomenų apsaugos pareigūną
Duomenų apsaugos pareigūnas Įmonėje nėra paskirtas. Visus su Jūsų duomenų apsauga susijusius prašymus prašome siųsti bendru el. pašto adresu [email protected].

III. Kokią informaciją apie Jus renkame?
Renkame ir naudojame toliau nurodytą informaciją:

 1. Asmens duomenys

  Kai naudojatės mūsų internetine svetaine, mes galime rinkti tam tikrą asmeninę informaciją apie jus (toliau – Asmens duomenys), t. y. kai jūs savanoriškai pateikiate tokią informaciją, pvz., kai naudojatės tam tikromis mūsų paslaugomis, susisiekiate su mumis ir kt. Kai renkame Asmens duomenis, mes pateikiame nuorodą į šią Privatumo politiką.

 2. Naudojimo duomenys

  Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote internetinėje svetainėje (toliau – Naudojimo duomenys). Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu.

  Kai naudojatės internetine svetaine mobiliuoju įrenginiu, Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip, pvz., naudojamo mobiliojo įrenginio tipas, mobiliojo įrenginio unikalus ID, mobiliojo įrenginio IP adresas, operacinė sistema, naudojamos interneto naršyklės tipas, unikalus įrenginio identifikatorius ir kita diagnostiniai duomenys.

  Atkreipkite dėmesį, kad tokia informacija, kuri renkama pasyviai naudojant įvairias technologijas, negali būti naudojama konkrečiai identifikuoti Jus. Internetinė svetainė gali naudoti tokią informaciją ir susieti ją su kita informacija, kad galėtų stebėti, pavyzdžiui, bendrą internetinės svetainės lankytojų skaičių, lankytojų skaičių kiekviename internetinės svetainės puslapyje ir pan.

 3. Slapukų duomenys

  Internetinėje svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume stebėti veiklą internetinėje svetainėje ir laikyti tam tikrą informaciją. Daugiau informacijos apie tai rasite mūsų Slapukų politikoje.

IV. Renkami ir tvarkomi Asmens duomenys, jų tvarkymo tikslais ir teisėti pagrindai, taip pat Asmens duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenų tvarkymo tikslai Renkami ir tvarkomi Asmens duomenys Teisėto Asmens duomenų tvarkymo pagrindai Asmens duomenų saugojimo terminai
Paraiškos įvertinimo tikslais (mokumo ir finansinės rizikos įvertinimas)
 • vardas;
 • pavardė;
 • asmens kodas;
 • gimimo data;
 • lytis;
 • adresas;
 • el. pašto adresas;
 • tel. ryšio numeris;
 • duomenys apie gaunamas pajamas, jų rūšis ir jų šaltinius;
 • duomenys apie savalaikį ir tinkamą finansinių įsipareigojimų nevykdymą, t. y. informacija apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istoriją;
 • duomenys apie esamus finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, jų rūšys ir sumos, vykdymo terminai, kreditorių pavadinimai;
 • duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą;
 • kredito reitingas;
 • banko sąskaitos numeris.
Asmens duomenys tvarkomi siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), t. y. Jums pateikus paraišką dėl automobilio nuomos. Asmens duomenys saugomi:
 • sudarius sutartį dėl automobilio nuomos – 10 metų po sutarties įvykdymo.
 • Atsisakius sudaryti sutartį – 1 metus nuo tokio atsisakymo dienos.
Sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais
 • vardas;
 • pavardė;
 • asmens kodas;
 • gimimo data;
 • adresas;
 • el. pašto adresas;
 • tel. ryšio numeris;
 • banko sąskaitos numeris;
Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), t. y. siekiant sudaryti su Jumis sutartį dėl automobilio nuomos ir ją vykdyti. Taip pat siekiant įvykdyti Įmonei tenkančią teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), pvz., saugant apskaitos dokumentus ir kt. Asmens duomenys saugomi 10 metų po sutarties įvykdymo dienos.
Telefonu pateikiamos informacijos turinio teisingumo užtikrinimo ir telefonu sudaromų sandorių įrodymų pateikimo tikslais
 • telefoninių pokalbių įrašai (pokalbio garso įrašas, telefono numeris, įrašo data, įrašo pradžia ir pabaiga, įrašo trukmė).
Asmens duomenys tvarkomi Jūsų duoto sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. Jums sutikus dėl telefoninio pokalbio įrašymo. Asmens duomenys saugomi iki sutarties ar kitokio sandorio, kurio aplinkybių patvirtinimui yra daromas pokalbio įrašas, įvykdymo dienos.
Vietos įrenginių naudojimo automobiliuose tikslais
 • vietos duomenys (pvz., transporto priemonės judėjimo trajektorija, judėjimo pradžios ir pabaigos laikas, vidutinis ir didžiausias važiavimo greitis ir kt.).
Asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų Įmonės interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), t. y. siekiant užtikrinti Įmonės turto saugumą. Asmens duomenys saugomi iki sutarties įvykdymo dienos.
Įsiskolinimo valdymo ir/ar išieškojimo tikslais
 • • duomenys apie savalaikį ir tinkamą finansinių įsipareigojimų nevykdymą, t. y. informacija apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istoriją.
Asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų Įmonės interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Asmens duomenys saugomi 10 metų po sutarties įvykdymo dienos.
Tiesioginės rinkodaros tikslais (žr. plačiau šios Politikos V skyrių).
 • vardas
 • pavardė
 • el. pašto adresas
 • tel. ryšio numeris
Asmens duomenys tvarkomi Jūsų duoto sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. Jums sutikus, jog Įmonė siųs tiesioginės rinkodaros pranešimus ir/ar kitas naujienas apie siūlomas paslaugas. Asmens duomenys saugomi 2 (du) metus nuo sutikimo davimo dienos arba iki tol, kol tokį sutikimą atšauksite.
 • vardas
 • pavardė
 • el. pašto adresas
Asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų Įmonės interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), t. y. Įmonės panašių paslaugų rinkodarai, kai klientams yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti el. pašto adreso naudojimo panašių paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslais (kai el. paštas yra renkamas) ir, jei klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomens naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę (ERĮ 69 str. 2 d.) Asmens duomenys saugomi iki nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais.

Asmens duomenis naudojame tikslais, nurodytais šioje Privatumo politikoje. Jeigu pateikiate Asmens duomenis tam tikru tikslu, tai mes galime naudoti šiuos duomenis remiantis tikslu, dėl kurio tokie duomenys buvo pateikti. Pavyzdžiui, jei susisiekiate su mumis el. paštu, mes naudojame jūsų pateiktus Asmens duomenis tam, kad atsakytume į Jūsų klausimą arba išspręstumėte problemą. Jeigu pateikiate Asmens duomenis tam, kad galėtumėte naudotis tam tikromis internetinės svetainės paslaugomis, mes naudosime Jūsų Asmens duomenis tam, kad suteiktume jums prieigą prie tokių paslaugų ir stebėsime Jūsų naudojimąsi tokiomis paslaugomis. Mes ir mūsų grupės įmonės (pagrindinės ar antrinės bendrovės) (toliau – Susijusios įmonės) taip pat gali naudoti jūsų Asmens duomenis ir kitą neidentifikuojančią informaciją, surinktą per internetinę svetainę, kad padėtų mums pagerinti internetinės svetainės turinį ir funkcionalumą, geriau suprasti mūsų vartotojus ir pagerinti paslaugas. Mes ir mūsų Susijusios įmonės gali naudotis šia informacija bendraujant su Jumis dėl paslaugų suteikimo.

V. Kaip Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais?

Tiesioginė rinkodara – tai veikla, kurios tikslas paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų (ADTAĮ 2 str. 1 d.).

Informuojame, kad Jums sutikus su Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, Įmonės toks Asmens duomenų tvarkymas apima Jums skirtų pasiūlymų, naujienų apie teikiamas paslaugas, informacijos apie vykstančius renginius, akcijas ar kitos informacijos teikimą, taip pat teiravimąsi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas tiek el. paštu, tiek telefonu (skambučiu ir/ar SMS žinute).

Vadovaujantis ERĮ 69 str. 2 d., Įmonė, gaudama iš Jūsų elektroninio pašto kontaktinius duomenis, gali naudoti šiuos kontaktinius duomenis savo pačios panašių paslaugų rinkodarai, jei Jums yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, kai šie duomenys yra renkami ir, jei Jūs iš pradžių neprieštaravote dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

Taip pat, tam, kad Įmonė pateiktų Jūsų poreikius atitinkančius ir Jums pritaikytus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, be šioje Privatumo politikoje nurodytų renkamų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, Įmonė taip pat gali rinkti ir panaudoti informaciją apie Jūsų naudojimąsi paslaugomis, operacijų̨ istoriją, įsigyjamas paslaugas (pvz., užsakytų paslaugų data, laikas, pavadinimas, kiekis, kt.) bei kitą informaciją, kurią Jūs pateikėte Įmonei elektroniniais kanalais.

Įmonė nevykdo tokio Asmens duomenų profiliavimo, kuris gali sukelti Jums teisines pasekmes ar gali daryti Jums didelį poveikį, tačiau teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, Jūs galite būti priskirtas(-a) atitinkamai klientų kategorijai.

VI. Ar privalote mums pateikti Asmens duomenis?

Informuojame, kad norėdami, jog suteiktume Jums šioje Politikoje nurodytas paslaugas (kaip numatyta šios Politikos IV skyriuje), Jūs privalote mums pateikti nurodytus Asmens duomenis.

Jūs galite pasirinkti, ar sutikti su Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, tačiau jei pageidausite gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, turite sutikti pateikti nurodytus Asmens duomenis.

VII. Iš kur gauname Jūsų duomenis (kokia duomenų kilmė)?

Asmens duomenis gauname:

 1. tiesiogiai iš Jūsų, t. y. Jums pateikiant paraišką dėl automobilio nuomos internetinėje svetainėje, pateikiant duomenis telefoninio pokalbio metu ar el. paštu;
 2. iš trečiųjų asmenų:
  1. Kredito biurų UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm. k. 111689163) ir UAB „Scorify“ (įm. k. 302423183), ir jų administruojamų informacinių sistemų dalyvių (pvz., finansų įstaigų), t. y. duomenis apie savalaikį ir tinkamą finansinių įsipareigojimų nevykdymą (informaciją apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istoriją);
  2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA) – duomenis apie Jūsų gaunamas pajamas, jų rūšį ir šaltinius;
  3. VĮ Registro centro – duomenis apie Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą, lytį.

VIII. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Informacija, kurią pateikiate mums, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perkelta į kompiuterius, esančius už jūsų valstybės jurisdikcijos ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos įstatymų. Bet kuriuo atveju Įmonė Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, išskyrus atvejus, jeigu tai įpareigotų atlikti įstatymai.

Informuojame, kad mes nesidalinsime Jūsų Asmens duomenimis su trečiaisiais asmenimis be Jūsų leidimo, išskyrus šiuos atvejus:

 1. Kredito biurai UAB „Creditinfo Lietuva“ ir UAB „Scorify“
  Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus Įmonei daugiau kaip 30 dienų, Įmonė turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis apie Jūsų tapatybę (įskaitant vardą, pavardę ir asmens kodą), kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir (arba) turtinius įsipareigojimus ir jų nevykdymą (pvz., skolos suma ir jos statusas), kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394149) ir UAB „Scorify“ (įmonės kodas: 302423183, tel.: +370 676 48676), kurie tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (pvz., finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) informaciją apie Jus siekdami teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali turėti įtaką Jūsų galimybei sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo ir tvarkomi vadovaujantis UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“ ir (ar) suinteresuotų trečiųjų asmenų teisėtais interesais (BDAR 6 str. 1 d. f p.), susijusiais su kreditingumo vertinimu ir įsiskolinimo valdymu. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipiantis tiesiogiai į UAB „Creditinfo Lietuva“ ir (ar) UAB „Scorify“. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinoti galima www.manocreditinfo.lt ir www.scorify.ai. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected] (UAB „Creditinfo Lietuva“) ir (ar) [email protected] (UAB „Scorify“) arba anksčiau nurodytais telefonais, ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

 2. Paslaugų teikėjai
  Asmens duomenų tvarkymui Įmonė turi teisę pasitelkti įvairius duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Įmonės vardu, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų asmens duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų, taip pat advokatams, antstoliams, skolų išieškojimo įmonėms. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Įmonės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.

 3. UAB „PRO INVEST GROUP“ (vartojimo kredito tarpininkavimo tikslais)
  Tais atvejais, kai siekiama Jums pasiūlyti ir suteikti vartojimo kreditą, Jūsų sutikimu Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas, tel. ryšio numeris, telefoninio pokalbio garso įrašas, įskaitant skambučio datą, laiką ir trukmę) gali būti perduodami UAB „PRO INVEST GROUP“, įm. k. 302453988, buveinės adresas: Savanorių pr. 187, Kaunas, el. p. [email protected], tel. +370 700 31020, www.kreditucentras.lt (Įmonė veikia kaip priklausoma vartojimo kredito tarpininkė). Mokumo, įsipareigojimų kreditoriams vykdymo įvertinimo ir kitais susijusiais tikslais UAB „PRO INVEST GROUP“ taip pat gali tikrinti (su Jūsų sutikimu) Jūsų pateiktų asmens duomenų tikslumą bei gauti papildomus reikalingus duomenis iš:

  • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos („Sodros“): informaciją apie darbdavį, darbovietę, įdarbinimus, atleidimus, vertimąsi ūkine, sporto, atlikėjo, autorine ir kita individualia veikla, gaunamų pajamų rūšį ir pobūdį;
  • VĮ Registrų centro, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojų: informaciją apie vardą, pavardę, asmens kodą, asmens dokumentus, gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių, apie ieškomų asmenų registro informaciją, negaliojančių dokumentų registro informaciją, duomenis apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą, informaciją apie fizinius asmenis, kuriems vykdoma bankroto procedūra arba jau yra pasibaigusi, duomenis apie sutuoktinį (vardą, pavardę, asmens kodą);
  • UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm. k. 111689163) ir jos administruojamų informacinių sistemų, taip pat EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB "EUROPE INFO GROUP", įm. k. 302845131, bei Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų ar finansų įstaigų, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ ar EUCB sistemoje: i) informaciją apie savalaikį ir tinkamą finansinių įsipareigojimų neįvykdymą, t. y. informaciją apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istoriją; ii) apie man suteiktas ar ketinamas suteikti finansines paslaugas, t. y. kredito paraiškų duomenis, pageidauti, pageidaujami gauti ir esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, užklausų apie mano kredito istoriją skaičius, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą.

  Jūsų duotas sutikimas dėl asmens duomenų perdavimo UAB „PRO INVEST GROUP“ galioja 1 (vienus) nuo sutikimo davimo dienos. Tuo atveju, jeigu vartojimo kreditas nėra suteikiamas, šio sutikimo pagrindu gauti asmens duomenys bus saugomi 1 (vienus) metus nuo duomenų gavimo dienos. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtas pagrindas – Jūsų duotas sutikimas perduoti asmens duomenis UAB „PRO INVEST GROUP“ (BDAR 6 str. 1 d. a punktas). Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą pranešus Įmonei raštu. Atšaukus sutikimą, Jūsų asmens duomenys nebebus teikiami nurodytais tikslais. Jūs galite būti informuotas(-a) apie asmens duomenų tvarkymą kreipiantis tiesiogiai į UAB „PRO INVEST GROUP“. Jūs taip pat turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Daugiau apie savo teisių įgyvendinimą susipažinti galite UAB „PRO INVEST GROUP“ privatumo politikoje. Jūs taip pat turite teisę pareikšti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai.

 4. Susijusios įmonės
  Mes taip pat galime dalintis Asmens duomenimis su Susijusiomis įmonėmis tikslais, atitinkančiais šią Privatumo politiką.

 5. Verslo perdavimas
  Vystydami savo verslą galime parduoti ar įsigyti verslą ar turtą. Įmonės pardavimo, susijungimo, reorganizavimo, likvidavimo ar panašaus įvykio atveju Asmens duomenys gali būti parduodamo turto dalis.

 6. Įstatymų reikalavimai
  Mes galime atskleisti jūsų informaciją trečiosioms šalims, jei nustatysime, kad toks atskleidimas yra pagrįstai būtinas, kad (a) atitiktų įstatymus; b) užkirstume kelią sukčiavimui ar piktnaudžiavimui; arba d) apsaugotume mūsų nuosavybės teises.

IX. Jūsų kaip duomenų subjektų teisės

Pateikdami savo Asmens duomenis per mūsų Svetainę ir vadovaujantis BDAR, jūs turite šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

Informuojame, kad nesutikdami su Įmonės sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos https://vdai.lrv.lt/).

Kad galėtumėte įgyvendinti aukščiau paminėtas teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti, t. y. patvirtinant savo tapatybę. Prašymai dėl BDAR teisių įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, Įmonėje nėra nagrinėjami.

Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (jei tokį davėte) tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Savo sutikimą galite bet kada atsiimti, pateikdami laisvos formos prašymą el. laišku adresu [email protected]. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atsiėmimo, teisėtumui.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami:

 1. el. paštu [email protected];
 2. paštu adresu: Perkūnkiemio g. 5, Vilnius.

Jūsų prašymai, susiję su duomenų subjektų teisių įgyvendinimu, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis Įmonės gali būti pratęstas 2 (dviem) mėnesiams.

Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:

 1. prašymas turi būti įskaitomas;
 2. prašymas turi būti pasirašytas;
 3. prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti;
 4. prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai;
 5. jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.

Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:

 1. Teikiant prašymą tiesiogiai atvykus į Įmonės biurą: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Įmonės darbuotojui.
 2. Teikiant prašymą paštu: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Teikiant prašymą elektroniniu paštu. Tokiu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (išskyrus atvejus, kai atšaukiate duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis šioje Politikoje nustatyta tvarka).
 4. Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia Įmonei tinkamai Jus identifikuoti ir užtikrinti, kad Jūsų prašoma informacija arba informacija apie Jūsų prašytų veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta, t. y. Jums.
 5. Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu, jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks prašymo pateikimas gali būti kliūtis priimti Jūsų prašymą nagrinėti, todėl tuo atveju, jei neturite kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą turėtumėte pateikti paštu arba tiesiogiai atvykti į Įmonės biurą.

Teikiant prašymą per atstovą, prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

X. Pakeitimai

Įmonė turi teisę pakeisti ar papildyti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Įmonė praneša Svetainėje.

Patariame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką dėl įvykusių pakeitimų. Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta viršuje nurodytą dieną. Jei toliau naudojatės Svetaine po bet kokių šios Privatumo politikos pakeitimų ar pataisymų, laikoma, kad sutinkate su tokios patikslintos Privatumo politikos sąlygomis.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais bei siekiant pagerinti svetainės funkcionalumą. Daugiau informacijos rasite  Slapukų politikoje
Priimti slapukus
All rights reserved © Current 2022
×
flag
+370 608 68 604
MOKĖJIMUI